A - DỊCH VỤ FACEBOOK

1. FANPAGE

 • Tăng like / follow fanpage

 • Tăng like bài viết của fanpage

 • Tăng bình luận bài viết của fanpage

 • Tăng chia sẻ bài viết của fanpage

 • Tăng mắt livestream

 • Bán fanpage theo yêu cầu

2. PROFILE

 • Tăng follow facebook cá nhân

 • Tăng like bài viết của facebook cá nhân

 • Tăng like / cười / tim / yêu thương / buồn / giận dữ của facebook cá nhân

 • Tăng bình luận bài viết của facebook cá nhân

 • Tăng chia sẻ bài viết của facebook cá nhân

 • Tăng mắt livestream

3. GROUP

 • Tăng thành viên group facebook

 • Bán group facebook đã tạo sẵn

B - INSTAGRAM

 • Tăng like instagram

 • Tăng follow instagram

C - TIK TOK

 • Tăng like tiktok

 • Tăng follow tiktok

 • Tăng view tiktok

D - YOUTUBE

 • Tăng view youtube

 • Tăng like youtube

 • Tăng comment youtube

 • Combo 1K sub + 4K view youtube

LIÊN HỆ BÁO GIÁ: